Here’s the list of students I have mentored during my career:

 

1 Nićetin Stefan Automatizacija procesa razvoja automobilskog softvera korišćenjem tehnologija zasnovanih na otvorenom kodu
2 Đokić Milan Implementacija algoritma za nadzor vozača u Adaptive AUTOSAR okruženju
3 Kotur Mila Integracija AUTOSAR Adaptive softverskog steka i aplikacija digitalnog kokpita u automobilima
4 Jovičić Jelena Funkcionalna verifikacija softvera u automobilu korišćenjem vizualizacije u AUTOSAR okruženju
5 Dragojević Marko Korišćenje IoT tehnologija za udaljeni pristup dijagnostičkim podacima vozila
6 Šandor Robert Realizacija komunikacione sprege automobila sa okruženjem u okviru AUTOSAR Adaptive platforme
7 Stepanović Mia Proširenje rukovaoca životnim ciklusom aplikacija u automobilu prema standardu AUTOSAR Adaptive
8 Stević Stevan Jedno rešenje udaljenog ažuriranja softvera u automobilu na Adaptive AUTOSAR platformi
9 Lazić Aleksandar Integracija podrške za Google Assistant u aplikaciji za gledanje televizije na operativnom sistemu Android
10 Banović Radenko Proširenje TV Input radnog okvira funkcionalnostima paketa Google Assistant u Android okruženju
11 Omerović Kristina Realizacija aplikacija u vozilu korišćenjem deklarativnih alata
12 Ilić Miloš Realizacija podrške za prikaz miltimedijalnih elemenata na klaster ekranu vozila
13 Dakić Aleksandar Realizacija kontrolera za gestovnu interakciju u vozilu
14 Srejić Tijana Realizacija okruženja za izvršavanje aplikacija u vozilu zasnovana na operativnom sistemu QNX
15 Janjatović Joakim Izrada virtuelizovanog okruženja za izvršavanje aplikacija u vozilu sa prikazom na više ekrana
16 Nikolić Ivana Realizacija plejera za multimediju u vozilu
17 Ostojić Radivoje Virtuelna realnost kao alat za pregled okruženja vozila
18 Popović Nikola Realizacija okruženja za sinhronizovano izvršavanje algoritama autonomnih vozila
19 Molnar Marijana Video obrada za virtuelnu vozačku kabinu preko 5G mreže
20 Đekić Ognjen Realizacija toka protočne obrade podataka srednjeg sloja AMV za primene u autonomnim vozilima
21 Višekruna Uroš Realizacija aplikacije virtuelne stvarnosti za prikaz geografskih mapa
22 Pajić Nemanja Realizacija aplikacije multimedijalnog ekrana sa gestovnom kontrolom zasnovane na operativnom sistemu Android
23 Pešić Jasmina Realizacija 3D prikaza na klaster ekranu vozila zasnovana na WebGL tehnologiji
24 Jovanović Mihajlo Rešenje augmentacije prikaza u sistemu za pomoć prilikom parkiranja vozila
25 Dakić Aleksandar Realizacija kontrolera sprega čovek-mašina za primenu u automobilskoj industriji
26 Maksimović Rade Integracija DLNA podrške na prijemniku digitalnog televizijskog signala zasnovanog na Android operativnom sistemu
27 Srejić Tijana Realizacija mehanizma za isporuku događaja u aplikativnom okruženju vozila
28 Omerović Kristina Integracija multimedijalnog ekrana sa sistemima u vozilu nove generacije
29 Nikolić Ivana Aplikaciona programska sprega za rukovanje sistemima u vozilu u aplikativnim okruženjima zasnovanim na HTML5
30 Ilić Miloš Realizacija modula za upravljanje životnim ciklusom korisničkih aplikacija u vozilu
31 Ostojić Radivoje Realizacija HTML5 aplikacije za primenu na klaster ekranima vozila
32 Popović Nikola Augmentacija prikaza okruženja vozila u okviru platforme za pomoć vozaču
33 Janjatović Joakim Izrada podrške algoritmima za video obradu u okviru višeprocesorske platforme za pomoć vozaču
34 Peić Tukuljac Helena Realizacija sistema za preporuku sadržaja u hibridnim sistemima digitalne televizije
35 Stupar Goran Optimizacija performansi i rukovanja resursima u softveru 3D grafičkog interfejsa za hibridni digitalni TV uređaj
36 Jovanov Nevena Realizacija grafičkog korisničkog interfejsa sa 3D podrškom za digitalni set-top boks uređaj zasnovan na operativnom sistemu Android
37 Nađ Dejan Metode integracije grafičkog korisničkog interfejsa sa softverom hibridnog srednjeg sloja za digitalne TV uređaje na primeru Android TV platforme
38 Knežević Milan Realizacija ekosistema poslužioca za podršku personalizovanim interaktivnim aplikacijama digitalne televizije
39 Pejić Stefan Realizacija klijentske biblioteke za prihvat i obradu DVB meta – podataka u digitalnoj televiziji
40 Peić Tukuljac Helena Realizacija sistema za prikupljanje informacija iz DVB toka podataka
41 Trifunović Bojan Realizacija okruženja za dinamičko prevođenje i izvršavanje TR-069 agentskog servisa za digitalne televizijske prijemnike sa Android OS
42 Ćetković Mića Realizacija skalabilnog poslužioca za Internet of Things ekosisteme zasnovanog na TR-069 protokolu
43 Radovanović Saša Realizacija aplikativnog sprežnog sloja poslužioca za Internet of Things ekosisteme
44 Ignjatov Nemanja Realizacija okruženja za automatsko konfigurisanje uređaja korišćenjem TR-069 protokola zasnovano na skript jeziku Lua
45 Mihailović Veljko Realizacija okruženja za dinamičko prevođenje i izvršavanje TR-069 klijentske biblioteke za digitalne televizijske prijemnike sa Linux OS
46 Simikić Rade Realizacija sistemske i aplikativne podrške za TR-069 servise na namenskim uređajima sa Android operativnim sistemom
47 Knežević Daniel Integracija mehanizma za praćenje kvaliteta DVB-T, RTP i HLS signala u TV prijemnik sa Google TV operativnim sistemom
48 Nemet Norbert Realizacija korisničke aplikacije za pristup funkcionalnostima poslužioca za automatsku konfiguraciju TR-069 uređaja
49 Bjelić Vladan Unapređenje teletekst podrške na prijemniku digitalnog televizijskog signala zasnovanog na Android operativnom sistemu
50 Trifunović Bojan Realizacija veb klijent aplikacije za pristup poslužiocu za konfigurisanje STB korišćenjem JQuery i JSON tehnologija
51 Ćetković Mića Realizacija podsistema za upravljanje klijentima za konfiguracioni poslužilac zasnovan na TR-069 protokolu
52 Simikić Rade Realizacija Android klijent aplikacije za pristup serveru za konfigurisanje STB
53 Mihailović Veljko Realizacija mehanizma za ažuriranje programske podrške STB zasnovanih na TR-069 protokolu